Odpowiedzialne praktyki bankowe – analiza porównawcza

W najnowszym badaniu Mazars analizuje 37 banków z Afryki, obu Ameryk, Azji i Pacyfiku oraz Europy, wskazując najlepsze praktyki i trendy w zarządzaniu ryzykiem związanym ze zmianą klimatu oraz kwestiami społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym (z ang. „governance”). W porównaniu do badania z 2020 roku, coraz więcej banków kwalifikuje się do kategorii „liderzy”, pomimo narzucenia surowszych kryteriów oceny praktyk i wymogów. W porównaniu do 2020 roku liczba banków uwzględniających obecnie kryteria zrównoważonego rozwoju w wynagrodzeniach zmiennych wzrosła o 25 punktów procentowych (średnio 66% w 2021 r. vs 41% w 2020 r.).

11 stycznia 2022 r.

Mazars, międzynarodowa firma audytorska, podatkowa i doradcza, opublikował trzecią edycję corocznego badania porównawczego praktyk bankowych w zakresie ESG. Globalne badanie ocenia praktyki zrównoważonego rozwoju w 37 największych bankach zlokalizowanych na wszystkich kontynentach.

Ze sprawozdania z 2021 r. wynika, że większość ocenianych banków wykazała duże zainteresowanie zrównoważonym rozwojem i poczyniła już znaczne postępy na drodze do jego wdrożenia, wprowadzając odpowiednie regulacje. Ważnym wyzwaniem pozostaje jednak pełne wdrożenie odpowiednich praktyk w celu przejścia na społecznie zrównoważoną gospodarkę.

Phuong Gomard, Partner, Mazars – Banki coraz częściej stosują zrównoważone praktyki, co skutkuje zauważalnym postępem w odniesieniu do poprzednich edycji badania. Wyniki badania są pozytywne, ale ujawniają również ogrom pracy, która pozostaje do wykonania. Dotyczy to szczególnie regionów, w których regulacje i wytyczne związane z ESG nie zostały jeszcze opracowane. Będziemy kontynuować prace nad identyfikacją najlepszych praktyk związanych z ładem korporacyjnym (z ang. „governance”), strategią, zarządzaniem ryzykiem i ujawnianiem informacji ESG. Dostarczając instytucjom finansowym odpowiednie wzorce odpowiedzialnych praktyk i rekomendacje, wspieramy je w procesie przejścia do bardziej zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego modelu biznesowego, oraz przyczynienia się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Globalne ustalenia: banki coraz pewniej kroczą naprzód na drodze do zrównoważonego rozwoju 

Globalna analiza pokazuje, że większość banków:

  1. Przydzieliła odpowiedzialność, za kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zarządom i organom kierowniczym, określając szczegółowo proces nadzoru. Średnio 66 % banków uwzględnia obecnie kryteria zrównoważonego rozwoju w wynagrodzeniach zmiennych. W ubiegłym roku było to 41 %. Niestety tylko 33% banków wprowadziło jasne kryteria oceny dla wewnętrznych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak i dla działań finansowych w tym zakresie.
  2. Określiło cele dla swojej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale tylko 24% z nich wyznaczyło cele w zakresie zerowej emisji zgodnie z celami wyznaczonymi w trakcie Porozumienia Paryskiego. Metodologia oceny transformacji kapitałowej wynikająca z Porozumienia Paryskiego (The Paris Agreement Capital Transition Assessment, PACTA)  znalazła odzwierciedlenie w regulacjach banków z Europy, Australii i Ameryce Południowej.
  3. Stosuje różne kryteria i podejścia, przy ocenie ich narażenia na ryzyko zmiany klimatu. Aż 70% banków buduje modele analizy różnych scenariuszy i testów warunków skrajnych, jednak tzw. luka danych stanowi wciąż poważne wyzwanie dla oceny ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Tylko 19% banków analizuje wagę ryzyka klimatycznego za pomocą wskaźników dotyczących ryzyka kredytowego lub rynkowego.
  4. Wdrożyła standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, koncentrując się głównie na celach klimatycznych. W tym roku więcej krajów rozważa wprowadzenie obowiązku sprawozdawczości TCFD. Przy czym około 92% banków dostosowało już swoją sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju do standardów TCFD. W ubiegłorocznej edycji badania było to 76%.

Kluczowe zmiany i postępy w 2021 w odniesieniu do 2020

Od czasu badania z 2020 r. – opublikowanego w lutym 2021 r. – kryteria oceny we wszystkich czterech obszarach zostały zaostrzone. Wziąwszy to pod uwagę, należy przyznać, że wyniki podwójnie odzwierciedlają postępy poczynione we wdrażaniu praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pokazują jednocześnie, że wciąż należy pracować nad dalszym rozwojem w tym obszarze, ponieważ banki nadal podążają ścieżką zrównoważonego rozwoju i wnoszą znaczący wkład w gospodarkę niskoemisyjną. W wyniku zmiany kryteriów:

  • Więcej banków opracowało długoterminową i ambitną strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju (76% w porównaniu z 71% w ubiegłym roku).
  • Pogorszyły się wyniki związane z kwestiami ładu korporacyjnego i sprawozdawczością ESG. Około 60% banków wdrożyło środki wspierające obszar ładu korporacyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji badania było to 74%. Z kolei 77% banków dostosowuje ujawniane informacje do standardów raportowania ESG.

Francuskie i brytyjskie banki przodują w zarządzaniu ryzykiem ESG i nie tylko

Francuskie i brytyjskie banki nadal zajmują czołowe pozycje we wszystkich ocenianych kategoriach, a wdrażane przez nie strategie zrównoważonego rozwoju są ich najmocniejszą stroną. Banki w tych dwóch krajach osiągnęły najwyższe wyniki w zarządzaniu ryzykiem ESG spośród objętych badaniem regionów geograficznych. Nadal istnieje pole do poprawy w zakresie ładu korporacyjnego i ujawniania informacji przez pozostałe banki europejskie.

Oczekuje się, że pozostałe banki nadrobią dystans względem banków francuskich i brytyjskich dzięki postanowieniom wynikającym z Raportu EBA na temat zarządzania i nadzoru w zakresie ryzyk ESG.

Banki z Ameryki Północnej osiągają dobre wyniki w zakresie ujawniania informacji dotyczących ESG 

Chociaż banki z Ameryki Północnej nadal należą do wiodących instytucji w zakresie ESG, nie poczyniły w tym roku znaczących postępów w porównaniu do swoich europejskich odpowiedników. Banki z Ameryki Północnej osiągają dobre wyniki pod kątem ujawniania informacji, ponieważ standard sprawozdawczości w ramach TCFD może stać się dla nich obowiązkowy w najbliższej przyszłości.

Wciąż jest miejsce na lepszą integrację ryzyk ESG ze strukturą zarządzania ryzykiem, ale oczekuje się, że wytyczne ESG wprowadzone w życie w 2021 r. przez Nowojorskiej Giełdę Papierów Wartościowych pomogą bankom poczynić postępy w tej dziedzinie.

Banki z Ameryki Południowej wyróżniają się pod kątem strategii zrównoważonego rozwoju   

Banki z Ameryki Południowej osiągnęły lepszy wynik niż region Azji i Pacyfiku oraz Afryki                w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. Jednak lokalne inicjatywy regulacyjne i rządowe w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmian klimatu pozostają na wczesnym etapie rozwoju ze względu na brak jakiejkolwiek taksonomii zrównoważonych finansów.

Banki w regionie Azji i Pacyfiku pozostają w tyle pod względem obszaru ładu korporacyjnego

Jeden z australijskich banków osiągnął dobre wyniki w zakresie ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem i zyskał status „lidera” przyznawany bankom, które wyróżniają się w tych dziedzinach. Ogólne wyniki dla regionu wskazują na możliwość poprawy w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i ujawniania informacji. W Chinach przepisy dotyczące rozwoju zielonych finansów wprowadzone w 2021 r. zobowiązują notowane na giełdzie spółki finansowe zarejestrowane w Shenzhen do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem od stycznia 2023 r.

Trzecia edycja badania banków dotyczącego praktyk zrównoważonego rozwoju pokazuje znaczący rozwój w zakresie działań zmierzających do realizacji strategii ESG. To duże osiągnięcie z uwagi na zastosowanie w naszej analizie surowszych kryteriów oceny praktyk i wymogów. Wyniki badania pokazują jednocześnie, że przed bankami wciąż jest jeszcze wiele wyzwań i pracy do wykonania, w szczególności w obszarze ładu korporacyjnego  oraz raportowania. Podobny trend obserwujemy także wśród polskich banków, które w najbliższych latach staną w obliczu nowych wymogów regulacyjnych w tym zakresie.