Poświadczenia notarialne – w jakich sytuacjach się je sporządza?

Poświadczenia notarialne są sporządzane w wielu różnych sytuacjach, w których wymagana jest formalna potwierdzona przez notariusza treść dokumentu lub czynności prawnej. Akt notarialny to  najczęściej spotykana forma poświadczenia notarialnego, która stanowi formalny dokument potwierdzający dokonanie czynności prawnej, takiej jak umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, pożyczki, darowizny, spadku, ustanowienie hipoteki itp. Akt notarialny ma charakter urzędowy i stanowi dowód czynności prawnej przed sądami, organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

Autentyczność podpisu potwierdzona przez notariusza

Notariusz może poświadczyć autentyczność podpisu na dokumencie, takim jak umowa, pełnomocnictwo, oświadczenie czy list przewozowy. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy dokument wymaga potwierdzenia autentyczności podpisu przez osobę trzecią.

Notariusz może poświadczyć autentyczność odcisku pieczęci na dokumencie, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed fałszerstwem i nieuprawnionym użyciem pieczęci.

Potwierdzenie życia i protokołu 

Poświadczenia notarialne kartuzy-notariusz może potwierdzić, że osoba przed nim stojąca jest żywa i jest ta sama osoba, co ta, która podpisała dokument. Potwierdzenie życia jest często wymagane w przypadku emerytur zagranicznych, ubezpieczeń na życie, czy innych transakcji finansowych. Notariusz może sporządzić protokół, w którym opisuje przebieg określonej czynności, takiej jak przegląd dokumentów, stwierdzenie stanu faktycznego, odebranie oświadczenia, czy udzielenie pouczenia. Notariusz może również dokonać innych czynności, takich jak stwierdzenie treści dokumentów, sporządzenie poświadczenia dziedziczenia, sporządzenie aktu urodzenia lub aktu zgonu, czy też wystawienie zaświadczeń.

Wszystkie te czynności wymagają formalnego poświadczenia notarialnego w celu zapewnienia ochrony interesów stron i zabezpieczenia przed ewentualnymi sporami lub nieporozumieniami.