Kto może przeprowadzić audyt podatkowy?

Audyt podatkowy jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej firmy w Polsce. Jest to proces, który polega na weryfikacji poprawności rozliczeń oraz wskazania ewentualnych nieprawidłowości. Wszyscy przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że przeprowadzenie audytu podatkowego jest ważne dla efektywnego zarządzania swoją firmą. Ale kto może przeprowadzić audyt podatkowy, jak się to odbywa i jakie są odpowiedzialności za jego przeprowadzenie?

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów podatkowych?

Przede wszystkim, audyt podatkowy może być przeprowadzony jedynie przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego. Przy czym, zgodnie z polskim prawem, tylko biegły rewident może mieć status biegłego rewidenta i wykonywać audyty finansowe. Z kolei doradca podatkowy z Torunia to osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie na temat prawa podatkowego oraz udziela porad i opinii w tym zakresie.

Jak przeprowadza się audyt podatkowy w firmie?

Audyt podatkowy przeprowadzany jest w celu sprawdzenia zgodności rozliczeń z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest wstępny audyt podatkowy, podczas którego biegły rewident lub doradca podatkowy dokładnie analizuje dokumenty księgowe firmy. W tym etapie dochodzi do zidentyfikowania problemów i niedociągnięć w obszarze podatkowym oraz określenia wymaganych poprawek.

Po przeanalizowaniu dokumentów, następuje etap rozmów z przedstawicielami firmy oraz z pracownikami, którzy odpowiedzialni są za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Biegły rewident lub doradca podatkowy zadaje pytania dotyczące prowadzenia ksiąg, procedur księgowych i innych informacji mających wpływ na rozliczenia podatkowe. Ostatni etap audytu to opracowanie raportu końcowego, który zawiera rekomendacje dotyczące zmian i poprawek w zakresie rozliczeń podatkowych. Raport ten jest przedstawiany firmie, a także organom kontrolnym, na żądanie takich organów.

Podsumowując, przeprowadzenie audytu podatkowego to kluczowe narzędzie dla każdej firmy, która chce efektywnie zarządzać swoim biznesem oraz uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek wynikających z nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Przeprowadzanie audytu podatkowego powierzone jest jedynie biegłemu rewidentowi lub doradcy podatkowemu, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i wiedzę z zakresu prawa podatkowego.