Jak sprawdzić zadłużenie?

W dobie wszechobecnego Internetu weryfikacja przyszłych lub obecnych klientów, kontrahentów, dostawców, partnerów biznesowych pod względem ich wiarygodności płatniczej nie należy do skomplikowanych czynności. Obecnie funkcjonuje kilka instytucji, które prowadzą bazę osób zalegających ze spłatą różnorodnych zobowiązań. Jak sprawdzić zadłużenie swoje lub kontrahenta?

Listy dłużników

Listy dłużników w Polsce obejmują mniejsze lub większe bazy danych, które przechowują informacje na temat zaległości w spłacie zobowiązań. Do najpopularniejszych należą:

 • InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów,
 • Rejestr Dłużników ERIF,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Z bazy danych poszczególnych instytucji można skorzystać nie tylko przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego, ale również w trakcie jego trwania. Dostęp do niezbędnych informacji jest natychmiastowy.

InfoMonitor

InfoMonitor to polskie biuro informacji gospodarczej z siedzibą w Warszawie, które działa na podstawie ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 r. Umożliwia również dostęp do danych z baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Wpis do rejestru BIG InfoMonitor może wprowadzić każdy wierzyciel, który posiada prawne podstawy do dokonania takiego wpisu i ma podpisaną umowę z BIG InfoMonitor. Uprawnionymi podmiotami są między innymi:

 • banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe;
 • firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, faktoringowe;
 • sądy;
 • gminy, urzędy miasta i podległe im zakłady komunalne;
 • osoby fizyczne (wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego z klauzulą wykonalności);
 • dostawcy energii elektrycznej, wody, gazu i innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej;
 • operatorzy telekomunikacyjni i telewizyjni;
 • wynajmujący powierzchnie biurowe, magazynowe;
 • hurtownie oraz inni przedsiębiorcy;
 • zarządcy nieruchomości;
 • firmy zajmujące się przewozem osób.

Aby dokonać wpisu w BIG InfoMonitor muszą jednak być spełnione ściśle określone warunki:

 • kwota długu wynosi minimum 200 zł dla konsumenta lub 500 zł dla firmy,
 • opóźnienie w płatności przekracza 60 dni,
 • minęło 14 dni od momentu, w którym wierzyciel poinformował dłużnika o zamiarze wpisu do BIG InfoMonitor.

Raport BIG InfoMonitor mogą pobierać po spełnieniu pewnych warunków wszystkie podmioty gospodarcze, a także w ograniczonym zakresie osoby fizyczne.

Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Długów (KRD) zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji dotyczących sytuacji finansowej osób i firm, zalegających z płatnościami nie tylko rat pożyczek i kredytów, ale również opłat administracyjnych i rachunków za prąd, gaz, wodę, itp. Podstawę funkcjonowania stanowi ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 3 kwietnia 2010 roku. Jest to lista, w której znaleźć można dane o podmiotach, które posiadają zadłużenie. Informacje o dłużnikach do KRD przekazują między innymi:

 • banki;
 • ubezpieczyciele;
 • firmy pożyczkowe, leasingowe transportowe, z branży nieruchomości, farmaceutyczne, spożywcze;
 • sklepy stacjonarne i internetowe
 • oraz osoby fizyczne posiadające tytuł wykonawczy
kobieta pracuje na laptopie

Rejestr dłużników ERIF

Rejestr dłużników ERIF (zwany potocznie listą dłużników) zajmuje się przed wszystkim gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych o osobach i firmach posiadających zadłużenie oraz o tych, którzy rzetelnie regulują swoje zobowiązania.  Instytucja oferuje swoje usługi zarówno konsumentom, jak i firmom z sektora MŚP, dużym przedsiębiorstwom, różnorodnym instytucjom i samorządom. W bazie danych biura znajdują się:

 • informacje negatywne – dane o zadłużonych osobach i przedsiębiorstwach nieregulujących w terminie swoich zobowiązań: datę ujawnienia informacji, tytuł prawny (z którego wynika zobowiązanie dłużnika), kwotę i walutę nieuregulowanych zobowiązań, datę powstania zaległości w płatności, dane dotyczące postępowań w sprawie oraz informacje o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika;
 • informacje pozytywne – dane o podmiotach terminowo regulujących zadłużenie (przedsiębiorcach i konsumentach): informacje o łącznej kwocie, walucie, dacie wymagalności i dacie uregulowania płatności.

Działalność ERIF znacznie zwiększa bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych.

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) zajmuje się gromadzeniem danych na temat rzetelności w spłacie zobowiązań osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, a następnie ich udostępnianiem na wniosek zainteresowanych stron. Do najważniejszych usług świadczonych przez instytucję należy:

 • sprawdzanie wiarygodności finansowej osób i firm,
 • sprawdzanie informacji o sobie,
 • dopisywanie do bazy informacji o zadłużeniu firm i konsumentów.

Obecnie KBIG gromadzi dwa rodzaje informacji gospodarczych na temat osób i firm:  

 • pozytywne– potwierdzają terminowe regulowanie zobowiązań           
 • negatywne – informują o zadłużeniu.

KBIG jako jedyne biuro informacji gospodarczej umożliwia polskim przedsiębiorcom bieżący dostęp do danych gospodarczych o osobach fizycznych oraz podmiotach gospodarczych ujawnianych przez współpracujące biura z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.